KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych, dalej jako Dane Osobowe”, jest firma ZAB-EL INSTALACJE SEBASTIAN NAKONIECZNY, UL WROCŁAWSKA 22, JELENIA GÓRA jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wyłącznie wykonywanie wzajemnych transakcji handlowych tj. wystawiania faktur sprzedażowych, przyjmowanie i rejestracja faktur zakupowych, realizacja i składanie zamówień oraz tworzenie i odpowiadanie na oferty handlowe. Państwa dane gromadzone są także po to, aby umożliwić komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

upoważnieni pracownicy Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym i zgodnym z celem przetwarzania danych. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności Danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Zasady gromadzenia danych

Gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe obejmują następujące informacje:

a) dane firmowe (np. imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon),

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail)

c) dane transakcyjne.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Każdy z Państwa może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Osoba może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Państwa przetwarzanie Waszych danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał okres przetwarzania z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,

prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia „zapomnianym”),

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych.

Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Państwa, które są przetwarzane na podstawie jego zgody i mają postać elektroniczną.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: SEBASTIAN@ZAB-EL.PL Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorującego.

Dane Osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów znajdujących się na terenie kraju i Unii Europejskiej oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane mogą być udostępniane Organom Państwowym w celu spełnienia obowiązków nałożonych z mocy przepisów prawa i wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) i prawa polskiego. Ponadto ZAB-EL INSTALACJE SEBASTIAN NAKONIECZNY UL.WROCŁAWSKA 22, JELENIA GÓRA ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia lub rekomendacje wydane przez uprawnione Organy Państwowe lub instytucje.