Pomiary elektryczne

Wykonujemy pełny zakres pomiarów: pomiary elektryczne - skuteczności zerowania, impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, badania wyłaczników różnicowo-prądowych, pomiary instalacji odgromowych, pomiary uziomów, pomiary natężenia oświetlenia. Do wykonanych pomiarów wykonujemy stosowną dokumentację oraz protokoły.

 

TERMINY BADAŃ


USTAWA - PRAWO BUDOWLANE "Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…)
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów."

 

Tabela okresowej kontroli.

 

Lp.

RODZAJ POMIESZCZENIA

OKRES CZASU MIĘDZY POMIARAMI REZYSTANCJI IZOLACJI

OKRES CZASU MIĘDZY POMIARAMI SKUTECZNOŚCI OCHRONY

o wyziewach żrących

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

2

zagrożone wybuchem

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

otwarta przestrzeń 

nie rzadziej niż co  5 lat 

nie rzadziej niż co 1 rok

bardzo wilgotne o wilgot-
ności. ok. 100 %
przejściowo wilgotne 75 do 100 % 

nie rzadziej niż co 5 lat 

nie rzadziej niż co 1 rok

gorące o temperaturze powietrza ponad 35°C

nie rzadziej niż co 5 lat 

 nie rzadziej niż co 1 rok

zagrożone pożarem 

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 lat 

stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II i ZL III) 

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 lat 

 zapylone

nie rzadziej niż co 5 lat 

nie rzadziej niż co 5 lat 

pozostałe nie wymienione w p. 1-8  nie rzadziej niż co 5 lat  nie rzadziej niż co 5 lat 

Instalacja oraz urządzenia elektryczne winny być poddane okresowym badaniom potwierdzającym niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Wyniki badań stanowią podstawę przekazania instalacji do użytkowania lub przedłużenia okresu eksploatacji.